Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Stichting Landschapskapitaal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. Verder wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van een actie van een persoon die zich bezig houdt met het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot al dan niet beveiligde computersystemen. In Nederland en België wordt het beschouwd als een vorm van computercriminaliteit en stafbaar gesteld als computervredebreuk.

 

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.

 

Links - koppelingen

Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, werking en verstrekte informatie van de websites die gelinkt zijn vanaf deze website.

 

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Stichting Landschapskapitaal verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.landschapskapitaal.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “Bepalingen vooraf”;

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluid- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. De website www.landschapskapitaal.nl is vervaardigd door de Stichting Landschapskapitaal, KvK nr. 09209357

8. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Landschapskapitaal niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproduktie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

9. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

 

Disclaimer

1. Bij het gebruik van de website www.landschapskapitaal.nl stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2. Stichting Landschapskapitaal draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Stichting Landschapskapitaal niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. Stichting Landschapskapitaal staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. Stichting Landschapskapitaal is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Stichting Landschapskapitaal gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. Stichting Landschapskapitaal behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. Stichting Landschapskapitaal behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Stichting Landschapskapitaal niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. Stichting Landschapskapitaal is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8. Stichting Landschapskapitaal behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in logbestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

10. De gebruiker vrijwaart de werknemers van Stichting Landschapskapitaal van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

 

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website dient u zich te richten tot Stichting Landschapskapitaal.